20 rokov od založenia : 1999 - 2019

Sme organizácia s dlhoročnou tradíciou, ale napriek tomu sa nebojíme modernizácie a nových technológií. Ako už bolo povedané, snažíme sa byť organizáciou prakticky prospešnou, k čomu nám pomáhajú naši sponzori a dobrovoľníci. Našich klientov a návštevníkov si vypočujeme a snažíme sa vyhovieť ich individuálnym požiadavkám.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

 • Nadväzovanie kontaktov a spolupráca v oblasti kultúry, umenia športu a histórie so spolkom v zahraničí.
 • Spolupracovať pri zlepšovaní vzťahov so samosprávou a pomoc pri riešení miestnych problémov a potrieb.
 • Budovanie vzájomnej spolupráce so samosprávami a MVO v regióne.
 • Podporovať zapojenie občanov do miestneho a regionálneho rozvoja.
 • Podporovanie vydávania samostatných zväzkov kníh, bulletinov z oblastí regiónu za účelom informovanosti miestnych ľudí a návštevníkov.
 • Podporovanie a pomoc pri uchovávaní kultúrnych a historických pamiatok.
 • Napomáhanie pri posilňovaní miestnej demokracie, právneho vedomia a výmene skúseností na lokálnej úrovni
 • Spracovávanie projektov.
 • Poradenská činnosť.
 • Školiaca a sprievodcovská činnosť v regióne.
 • Spracovanie, koordinácia a realizácia programu rozvoja vidieka a regiónu
 • Realizovanie aktivít na elimináciu chudoby, zlepšenia životných podmienok ohrozených skupín obyvateľstva a vytváranie programov sociálnej inklúzie, komunitného plánovania a ich implementácia v rámci svojej územnej pôsobnosti, podpora a rozvoj regiónu v sociálnej oblasti.
 • Naplnenie svojho poslania bude OZ zabezpečovať všetkými dostupnými formami, najmä však formou osvetovej a vzdelávacej práce, kampaňami, organizovaním programov a podujatí, poradenskou činnosťou, vydavateľskou, obchodnou činnosťou, vytváraním účelových zariadení a spoluprácou s inštitúciami štátnej správy, organizáciami a partnermi doma i v zahraničí.